Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε βασικά ζητήματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο της ερευνητικής μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα, το μάθημα παρέχει κατευθύνσεις για την προετοιμασία ερευνητικών παραδοτέων (π.χ. δόμηση παραδοτέων, περιεχόμενα κεφαλαίων, προετοιμασία παρουσιάσεων, κ.α.) καθώς και χρήσιμες πρακτικές οδηγίες που αφορούν γενικότερα την ερευνητική διαδικασία (π.χ. επισκόπηση βιβλιογραφίας, πρόσβαση και αξιοποίηση επιστημονικών πηγών, διαχείριση αναφορών, διατύπωση και υποστήριξη ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, εναλλακτικές μέθοδοι έρευνας, ερμηνεία και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, κ.α.). Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές χρήσιμη γνώση την οποία θα μπορούν να την αξιοποιήσουν (στο βαθμό πάντα που αυτή εφαρμόζεται στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών) τόσο στο πλαίσιο των απαιτήσεων των μαθημάτων (π.χ. εκπόνηση εργασιών μαθημάτων) όσο και ευρύτερα (π.χ. σύνταξη και δημοσίευση ερευνητικών άρθρων).