Η λήψη αποφάσεων είναι μία από τις πιο σημαντικές  λειτουργίες  της Διοίκησης.  Καθώς το  Επιχειρησιακό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο και χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, συχνές αλλαγές, πληθώρα δεδομένων, μεγάλη διείσδυση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, οι  επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες βασίζονται σε καλύτερα στελέχη στην λήψη αποφάσεων. Τα στελέχη λήψης αποφάσεων γνωρίζουν πώς να αναγνωρίζουν, παρουσιάζουν, αναλύουν και επιλύουν ένα πρόβλημα απόφασης με βάση την θεωρία αποφάσεων. Τα στελέχη λήψης αποφάσεων θα πρέπει αφενός να είναι αποτελεσματικά στην χρήση και ανάλυση των δεδομένων και αφετέρου να είναι ικανά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων κατευθύνοντας τις δράσεις των ίδιων και των επιχειρήσεων σε καλύτερες αποφάσεις ενισχύοντας τις αποδόσεις και μειώνοντας τους κινδύνους.

Η έμφαση του μαθήματος θα είναι στην κατανόηση και μοντελοποίηση περίπλοκων επιχειρηματικών προβλημάτων όπως αυτά εμφανίζονται στις σύγχρονες επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας τα κατάλληλα πρότυπα και χρησιμοποιώντας αυτά με ένα αποτελεσματικό τρόπο.

Το μάθημα καλύπτει: Τον Γραμμικό και Ακέραιο Προγραμματισμό, τα Προβλήματα Δικτύων, την Πολυκριτηριακή Λήψη Αποφάσεων, την  Ανάλυση Αποφάσεων και την Προσομοίωση. Όλα τα θέματα συνοδεύονται με εφαρμογές και αναλύσεις περιπτώσεων. Επιπλέον, οι φοιτητές θα εκτεθούν σε κατάλληλα πακέτα λογισμικού για χρήση με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων.