Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει μια ευρεία κατανόηση της σημασίας των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) στο σύγχρονο επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον, καλλιεργώντας τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάλυση σύνθετων φαινομένων που σχετίζονται με την ανάπτυξη, την υιοθέτηση και χρήση νέων τεχνολογιών αλλά και για τη λήψη κατάλληλων επιχειρηματικών αποφάσεων που αφορούν στην απόκτηση και χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

Η έμφαση στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα δοθεί στην κατανόηση της χρήσης της πληροφορικής στους οργανισμούς και τα κύρια ζητήματα που συνδέονται με την αποτελεσματική τους αξιοποίηση. Θα καλυφθούν θέματα όπως: οι κύριες κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων (MIS, ERP, CRM, BI κλπ) και πώς εφαρμόζονται στους οργανισμούς, η διοίκηση πληροφοριακών πόρων, η σημασία της πληροφορικής και ο στρατηγικός της ρόλος για τις επιχειρήσεις.

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος εστιάζει στη διαδικασία ανάλυσης και ανάπτυξης ΠΣ με βάση τρέχουσες επιχειρηματικές ανάγκες. Θα γίνει επίσης χρήση εργαλείων ανάλυσης ΠΣ της γλώσσας μοντελοποίησης UML. Προκειμένου να κατανοήσουν οι φοιτητές τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στην πράξη, και να εξοικειωθούν με τις θεωρίες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και διαχείριση αυτών των προκλήσεων, θα γίνει μελέτη επιλεγμένων περιπτώσεων (case studies) χρήσης πληροφοριακών συστημάτων από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Στα πλαίσια του μαθήματος παρέχεται η δυνατότητα ατομικής πρόσβασης (hands-on εμπειρία) σε περιβάλλον SAP προσομοιώνοντας πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον (SAP Labs). Η παρακολούθηση των SAP εργαστηρίων δεν είναι υποχρεωτική στο σύνολό τους, αλλά δίνεται η δυνατότητα χορήγησης SAP certification of successful attendance, σε όσους φοιτητές αξιολογηθούν με βαθμό >8(10) για το σύνολο των SAP Labs.