Το μάθημα «Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» στοχεύει στην ανάπτυξη των απαιτούμενων ποσοτικών και υπολογιστικών δεξιοτήτων για την παραγωγή υψηλής ποιότητας λύσεων σε προβλήματα της Διοικητικής Επιστήμης. Το μάθημα εστιάζει στην βελτιστοποίηση πρακτικών εφαρμογών οι οποίες προκύπτουν σε εταιρίες και οργανισμούς.

Αρχικά, οι φοιτητές γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης, της δομής μίας λύσης, καθώς και της ποσοτικοποίησης της ποιότητας της. Στη συνέχεια, περιγράφεται η δυσκολία εφαρμογής μαθηματικών μεθόδων για την βέλτιστη επίλυση μεγάλης κλίμακας εφαρμογών της Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης σε λογικούς υπολογιστικούς χρόνους.

Ένα ευρύ σύνολο προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης παρουσιάζεται και περιγράφεται:

-          Προβλήματα Διάταξης

Traveling Salesman Problem, Vehicle Routing Problem

-          Προβλήματα Αντιστοίχισης

Bin Packing Problem, Linear Sum Assignment Problem, Quadratic Assignment Problem, Graph Coloring Problem

-          Προβλήματα Επιλογής

Set Covering Problem, Knapsack Problem

Η έμφαση δίνεται στην πρακτική αντιμετώπιση των εφαρμογών των προβλημάτων και όχι στη θεωρητική τους προσέγγιση. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, παρουσιάζονται Πλεονεκτικοί Αλγόριθμοι, οι οποίοι αναπτύσσονται στην Python ώστε να ενδυναμωθεί η κατανόηση των προβλημάτων και των αλγορίθμων, καθώς και να εξοικειωθούν οι φοιτητές σε μία σύγχρονη και ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού.

Κατόπιν, παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες Τοπικής Έρευνας οι οποίες βελτιώνουν τις λύσεις που παράγονται από τους πλεονεκτικούς αλγορίθμους. Οι έννοιες της Δομής της Γειτονιάς μίας λύσης, της Απότομης Κατάβασης, καθώς και της Κυκλικότητας παρουσιάζονται και συζητούνται.

Τέλος, στο μάθημα παρουσιάζονται συνοπτικά δύο βασικά προβλήματα του χώρου της Μηχανικής Μάθησης: Κατηγοριοποίηση (Classification) και Συσταδοποίηση (Clustering) και αναλύεται η διαφορά μεταξύ προβλημάτων επιβλεπόμενης και μη-επιβλεπόμενης μάθησης. Η έμφαση δίνεται ξανά στην πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσω βιβλιοθηκών της Python.