Το μάθημα αφορά σε μια διερεύνηση των βασικών θεωρητικών ρευμάτων και σχολών σκέψης αναφορικά με την ύπαρξη, ερμηνεία, ανάλυση, και εξέλιξη του φαινομένου των οργανώσεων / επιχειρήσεων. Πώς και γιατί υπάρχουν οι οργανώσεις / επιχειρήσεις στη μορφή που τις ξέρουμε σήμερα, και όχι σε άλλες, εναλλακτικές; Πώς εξελίχθηκαν στο πέρασμα των χρόνων; Πώς μπορούμε να τις κατανοήσουμε, και να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά τους; Πώς η επιστήμη της διοίκησης υποστήριξε και συνέβαλε σε αυτή την εξέλιξη των οργανώσεων / επιχειρήσεων που παρατηρείται διαχρονικά; Πώς η τεχνολογία, και ειδικότερα η καινοτομική έκφανση αυτής, επηρεάζει το διπλό στόχο της ανταγωνιστικότητας (competitiveness) και διατηρησιμότητάς (sustainability) τους; Πώς οι αξίες των επιχειρήσεων επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία τους; Υπάρχει μια πληθώρα θεωριών που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω ερωτήματα, θεωρίες που προέρχονται κυρίως από τις βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης και της κοινωνιολογίας.

Σε αυτό το πλαίσιο γνώσης, το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της φύσης και της χρησιμότητας της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης για έναν οργανισμό / επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων του, σε συνάρτηση με τις στρατηγικές επιδιώξεις του και τους πόρους που διαθέτει.

Στο μέρος “Θεωρίες Εταιρίας, Οργάνωσης και Διοίκησης” θα συνδυάσουμε τις θεωρίες της εταιρίας με αυτές της οργάνωσης και διοίκησης. Η βασική συλλογιστική μας είναι ότι η οργάνωση και διοίκηση πρέπει να υποστηρίζει τους στόχους της επιχείρησης, και το πως αυτή έχει αποφασίσει να αποκτήσει ένα διατηρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αρχικά, θα συζητήσουμε μερικές από τις περισσότερο σημαντικές κι επιδραστικές από τις θεωρίες που επεξηγούν γιατί υπάρχουν οι εταιρίες, καθώς και τις διάφορες διαστάσεις και επιδιώξεις τους (ενδεικτικά: transaction-cost economics, institutional [‘oldandnew’], evolutionary, agency theory, resource-based view). Θα αναφερθούμε στην προβληματική τους, στα εννοιολογικά εργαλεία και συλλογισμούς/επιχειρήματα που χρησιμοποιούν για να ανα-συγκροτήσουν το φαινόμενο της οργάνωσης και του οργανώνειν, θα δούμε τα πεδία εφαρμογής τους αλλά και τα εμπειρικά ευρήματα που επαληθεύουν (ή απορρίπτουν) τις βασικές τους υποθέσεις.

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις κύριες αρχές οργάνωσης και διοίκησης (ενδεικτικά: κλασσικές – γραφειοκρατικές αρχές οργάνωσης, επιστημονική διοικητική θεωρία, η οργάνωση σαν ανοιχτό σύστημα, δίκτυα) και θα μελετήσουμε τη συμβολή τους στη μετατροπή της αβεβαιότητας σε εκμεταλλεύσιμα πλεονεκτήματα για τη σύγχρονη επιχείρηση / οργανισμό.

Στο μέρος “Innovation Management” οι φοιτητές εισάγονται στην έννοια της καινοτομίας, με έμφαση, επίσης, στην οργανωσιακή γνώση και στη δημιουργικότητα. Ο στόχος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές της φύσης και της δυναμικής της καινοτομίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Θα δοθούν εξηγήσεις για τις διάφορες μορφές καινοτομίας, τις οποίες οι οργανισμοί μπορούν να επιδιώξουν και να εφαρμόζουν. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν πλαίσια για την ανάλυση του πώς διαφορετικές οργανωτικές δομές, διαδικασίες και μέθοδοι διαχείρισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της καινοτομίας.

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να ανοίξει το «μαύρο κουτί» της καινοτομίας και να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν και να διαχειριστούν καλύτερα πλαίσια και μοντέλα που οδηγούν στην εφαρμογή καινοτόμων πράξεων, διαδικασιών και προϊόντων/υπηρεσιών.