Η ανάλυση δεδομένων με τη χρήση στατιστικών τεχνικών και μεθόδων είναι απαραίτητη σε πολλά εμπειρικά προβλήματα. Ο μεγάλος όγκος των δεδομένων, η μεταβλητότητα που αυτά παρουσιάζουν, αλλά και η αβεβαιότητα όσον αφορά στη μοντελοποίηση των δεδομένων καθιστούν αναγκαία την λήψη αποφάσεων με βάση την στατιστική ανάλυση και επεξεργασία.

Το προπαρασκευαστικό μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη στατιστική ως εργαλείο ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων. Παρουσιάζει την θεωρία βασικών κατανομών και τη χρησιμότητά τους ως εργαλεία στατιστικής μοντελοποίησης. Συγκεκριμένα, εισάγει τις έννοιες της τυχαίας μεταβλητής και της κατανομής πιθανότητας και παρουσιάζει τις βασικές διακριτές και συνεχείς κατανομές και τα χαρακτηριστικά τους. Κατόπιν, γίνεται εισαγωγή στην έννοια του τυχαίου δείγματος και σε βασικά δειγματικά μέτρα, όπως ο μέσος και η διαπορά, καθώς και στις κατανομές δειγματοληψίας. Επίσης, παρουσιάζεται ο νόμος των μεγάλων αριθμών και το κεντρικό οριακό θεώρημα, που αποτελούν βασικά θεωρητικά εργαλεία για την ανάπτυξη της στατιστικής συμπερασματολογίας. Τέλος, παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα και εφαρμογές των παραπάνω βασικών εννοιών και στατιστικών μέτρων.